Zoek sneeuwkettingen voor jouw auto →
 
 
Aanbieding!

Protecton Ruitensproeiervloeistof concentraat met antivries | 1L

 11,97

Ruitenreiniger met antivries geconcentreerd. Beschermt tot -40°C bij onverdund gebruik. Kan verdund worden met water. Bevat schadelijke stoffen.

Beschrijving

Protecton Ruitensproeiervloeistof concentraat 1L

Ruitenreiniger met antivries geconcentreerd. Beschermt tot -40°C bij onverdund gebruik. Kan verdund worden met water. Onmisbaar in de winter, voorkomt dat jouw autoruiten opnieuw bevriezen bij het ruiten sproeien.

Let op: dit product bevat schadelijke stoffen.

  • H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN Spoel voorzichtig met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  • P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.
  • P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

 

Koop voordelig jouw ruitensproeiervloeistof met antivries bij Sneeuwkettingenwinkel.nl

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Protecton Ruitensproeiervloeistof concentraat met antivries | 1L” te beoordelen