Zoek sneeuwkettingen voor jouw auto →
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 

1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder “REMENKO”: REMENKO Automotive, tevens handelend onder de handelsnamen autovoordeelwinkel.nl, dakdragerwinkel.nl, eropuitverhuur.nl, sneeuwkettingenwinkel.nl en REMENKO.

2. Onder “Wederpartij” wordt verstaan: ieder persoon ( zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon) die met REMENKO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

3. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 51997983  en kunnen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn ook te raadplegen op onze websites:

-https://www.autovoordeelwinkel.nl

-https://www.dakdragerwinkel.nl

-https://www.eropuitverhuur.nl

-https://www.sneeuwkettingenwinkel.nl

4. REMENKO behoud zich het recht voor de Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met REMENKO.

5. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

6. De webwinkels www.autovoordeelwinkel.nl, www.eropuitverhuur.nl, www.dakdragerwinkel.nl, www.sneeuwkettingenwinkel.nl, www.remenko.nl en www.remenkoautomotive.nl zijn onderdeel van REMENKO.


Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van REMENKO en tevens op alle met REMENKO aangegane overeenkomsten.

2. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met REMENKO, voor de uitvoering waarvan door REMENKO derden dienen te worden betrokken.

3. Naast deze Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Voorwaarden en de Aanvullende voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende voorwaarden boven de Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

7. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

8. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

9. Indien REMENKO niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat REMENKO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.


Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen van REMENKO zijn vrijblijvend, tenzij er een termijn aangegeven wordt.

2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.

4. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. REMENKO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

5. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is REMENKO gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de terzake bestaande wettelijke voorschriften.

6. Offertes cq. adviezen zijn gebaseerd op de door de Wederpartij verstrekte gegevens.

7. REMENKO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

8. In een offerte of aanbieding wordt duidelijk vermeld of de prijzen inclusief of exclusief B.T.W. zijn. Tevens wordt duidelijk vermeld of er nog toeslagen of heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, van toepassing zijn.

9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is REMENKO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij REMENKO anders aangeeft.

10. Een samengestelde prijsopgave verplicht REMENKO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

11. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle in een van onze webwinkels genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W..


Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging 

1. De Wederpartij kan op onderstaande manieren te kennen geven met REMENKO een overeenkomst te willen aan gaan:

-De Wederpartij heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van REMENKO, gevestigd aan het Noordeinde 57 te Zevenhuizen, uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald artikel en / of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel ontvangen.

-De Wederpartij heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en / of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel ontvangen.

-De Wederpartij heeft via een van de webwinkels het bestelformulier ingevuld en deze aan REMENKO via elektronische weg verzonden. Deze bestelling is door REMENKO ontvangen.

– De Wederpartij heeft een offerte ondertekend en deze is door REMENKO ontvangen ingeval door REMENKO een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de Wederpartij door REMENKO. REMENKO is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt REMENKO dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. De Wederpartij en REMENKO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 4.1 en 4.2 is voldaan.

4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij REMENKO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. REMENKO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. REMENKO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. REMENKO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan REMENKO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien REMENKO gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan REMENKO ter beschikking heeft gesteld.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. REMENKO zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is REMENKO gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen REMENKO bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van REMENKO op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan REMENKO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

12. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens REMENKO gehouden is, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van REMENKO daardoor direct of indirect ontstaan.

13. Indien REMENKO bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is REMENKO niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

14. Indien een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door REMENKO, tenzij REMENKO alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op REMENKO rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.


Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

1. REMENKO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst REMENKO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van REMENKO kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is REMENKO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van REMENKO kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is REMENKO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van REMENKO op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien REMENKO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien REMENKO tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling. .

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door REMENKO, zal REMENKO in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor REMENKO extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door REMENKO genoemde termijn te voldoen, tenzij REMENKO anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het REMENKO vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van REMENKO op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.


Artikel 6 Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling.

2. Een genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3. Indien een artikel, dat door de Wederpartij is besteld, tijdelijk niet op voorraad is, zal dit door REMENKO zo spoedig mogelijk, doch binnen twee (2) werkdagen aan de Wederpartij telefonisch of per e-mail worden gemeld.

4. Leveringen vinden plaats op het door de Wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5. Levering vindt plaats op het moment dat het artikel door (of namens) de Wederpartij in ontvangst wordt genomen.

6. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft REMENKO het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

7. Indien de levering niet tijdig plaatsvindt, ontvangt de Wederpartij binnen een (1) maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling aan REMENKO. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.


Artikel 7 Retour en ruiling 

1. De Wederpartij kan binnen dertig (30) kalenderdagen na aflevering van het artikel zonder boete en opgaaf van redenen de geleverde artikelen retourneren. Hiervoor moet u 14 dagen na ontvangst ons op de hoogte stellen voor het retourneren. Na de retour aanmelding zoals hierboven gesteld heeft de Wederpartij veertien (14) kalenderdagen om het betreffende artikel te retourneren. Dit is de wettelijke periode die hier voor staat. Bij retour na aanmelding binnen veertien (14) kalenderdagen zal het aankoopbedrag en de betaalde verzendkosten worden teruggestort, bij retour na aanmelding tussen vijftien (15) en dertig (30) kalenderdagen biedt REMENKO, als extra service, een mogelijkheid om te retourneren, echter zal er dan een tegoedbon twv. van het aankoopbedrag worden verstrekt. Van de mogelijkheid tot retour zijn uitgezonderd software of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het artikel en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er worden geretourneerd. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

2. In geval van ontbinding is de Wederpartij verplicht het ontvangen artikel binnen veertien (14) kalenderdagen (na aanmelding binnen de gestelde termijn van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst) aan REMENKO retour te zenden in de staat waarin de Wederpartij het artikel heeft ontvangen. De kosten van het retourzenden zijn volledig voor rekening van de Wederpartij.

3. Indien de Wederpartij een artikel zoals vermeld in de vorige leden heeft aangemeld voor retounering, draagt REMENKO binnen veertien (14) kalenderdagen zorg voor terugbetaling van het door de Wederpartij aan REMENKO betaalde middels een bankoverschrijving.

4. REMENKO is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij retourzending aan de verpakking of het artikel ontstaat.

5. Het ruilen van artikelen die duidelijk van persoonlijke aard zijn of verband houden met hygiëne (zoals bv. koptelefoons), is niet mogelijk.

6. Het ruilen van artikelen die uitsluitend op verzoek van de Wederpartij door REMENKO voor de Wederpartij worden besteld of vervaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de Wederpartij is niet mogelijk.

7. Wanneer aan het gekochte artikel een contract is gekoppeld van een Provider, dan heeft deze paragraaf geen betrekking op dit contract. De Wederpartij dient zich bij eventuele klachten over deze dienst, te wenden tot deze Provider, mits REMENKO niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van dit contract.

8. Indien het te retouneren artikel niet conform bovengenoemde voorwaarden door REMENKO wordt ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het artikel blijft eigendom van de Wederpartij welke verplicht is haar eigendom binnen twee (2) weken af te halen. Op verzoek kan het artikel ook worden bezorgd.


Artikel 8 Overmacht 

1. REMENKO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop REMENKO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor REMENKO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen:

– Staking, ziekte of ongeval in het bedrijf van REMENKO of van ingeschakelde derden met de uitvoering van de opdracht belast.

– Verhindering, door welke oorzaak dan ook, van de toeleveranciers van REMENKO, van wie REMENKO haar zaken betrekt.

– Vertraagde of onjuiste levering, door welke oorzaak dan ook, van door REMENKO tijdig bestelde zaken.

– Bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite(s).

3. REMENKO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat REMENKO zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. REMENKO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De ontbondenverklaring dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij.

5. Voorzoveel REMENKO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is REMENKO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 9 Betaling en incassokosten 

1. Bij een bestelling via een van de webwinkels kan de betaling geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces tw.:

-iDEAL

-Credit card

-Vooruitbetaling

-Remboursbetaling

-Contant (bij afhalen)

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- resp. bankrekening van REMENKO. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven €. 950,00 incl. BTW. worden niet in één zending onder rembours bezorgd.

2. Alle overige bestellingen en door REMENKO uitgevoerde werkzaamheden dienen bij ophalen contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Indien REMENKO met de Wederpartij een afwijkende betalingswijze is overeengekomen geldt dat de betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. REMENKO is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. REMENKO heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6. REMENKO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. REMENKO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan REMENKO verschuldigde, tenzij verrekening wettelijk is toegestaan..

8. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien REMENKO echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door REMENKO in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van REMENKO totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met REMENKO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door REMENKO geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van REMENKO veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht om REMENKO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan REMENKO ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is REMENKO gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens REMENKO bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval REMENKO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan REMENKO en door REMENKO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van REMENKO zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 11 Garanties, onderzoek en reclames 

1. De door REMENKO te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. REMENKO kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. In beginsel geldt de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon betreft komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1- 7 BW zijn opgenomen.

3. Indien de door REMENKO verstrekte garantie een zaak betreft waarvoor REMENKO voor de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij derden heeft betrokken, gaat de garantie niet verder dan de eventueel door die derden verleende garantie.

4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, slijtage of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van REMENKO, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar REMENKO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk doch binnen 7 dagen na levering aan REMENKO te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht van reclame komt te vervallen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat REMENKO in staat is adequaat te reageren.

6. Ieder beroep op garantie dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na constatering van het gebrek schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek bij REMENKO te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op garantie is vervallen. Indien de Wederpartij zich beroept op garantie, is REMENKO gerechtigd om, ter beoordeling van de vraag of dat beroep al dan niet terecht wordt gedaan, de geleverde en/of geïnstalleerde zaken te inspecteren.

7. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij REMENKO opdracht heeft gegeven.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien naar oordeel van REMENKO het beroep op garantie terecht is gedaan, betaalt zij aan de Wederpartij een vergoeding welke nimmer hoger is dan het voor die zaken gefactureerde c.q. betaalde bedrag, dan wel herstelt zij of doet zij de geleverde en/of geïnstalleerde zaken herstellen, dan wel neemt zij die zaken terug en vervangt zij deze door deugdelijke exemplaren c.q. gelijkwaardige goederen/zaken een en ander ter keuze van REMENKO.

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van REMENKO daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.


Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1. Indien REMENKO aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. REMENKO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat REMENKO is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien in rechte komt vast te staan dat REMENKO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid van REMENKO beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van REMENKO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. REMENKO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten voorkomende in folders, brochures, internetsites en / of ander reclamemateriaal.

6. REMENKO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.


Artikel 13 Verjaringstermijn 

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens REMENKO en de door REMENKO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij REMENKO van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.


Artikel 14 Risico-overgang 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.


Artikel 15 Vrijwaring 

1. De Wederpartij is gehouden REMENKO te vrijwaren voor alle afspraken van derden, hoe ook genaamd en op welke grond dan ook gebaseerd.

2. Indien REMENKO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden REMENKO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, is REMENKO, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van REMENKO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

3. Indien de Wederpartij aan REMENKO informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en / of defecten.


Artikel 16 Retentierecht 

1. Op alle zaken welke zich van of namens de Wederpartij onder REMENKO bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft REMENKO het retentierecht zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 17 Intellectuele eigendom 

1. REMENKO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de artikelen en / of de internetsites berusten bij REMENKO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

3. REMENKO heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 18 Stichting Webwinkelkeur

1. REMENKO is met haar websites www.sneeuwkettingenwinkel.nl en www.dakdragerwinkel.nl aangesloten bij Stichting Webwinkelkeur.

2. REMENKO beschikt met www.sneeuwkettingenwinkel.nl en www.dakdragerwinkel.nl over het Stichting Webwinkelkeur keurmerk.

3. In geval van een klacht kan de Wederpartij zich wenden tot de Stichting Webwinkelkeur.

De Wederpartij kan zijn klacht per mail, via een contactformulier, indienen bij Stichting Webwinkelkeur indienen. Een klacht is gespecificeerd en voorzien van minimaal een naam, adres en telefoonnummer van de Wederpartij. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

Via de volgende link komt u direct in het contactformulier: https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/

4. Het adres van Stichting Webwinkelkeur is:

M.H. Tromplaan 8

7511 JK ENSCHEDE

Tel.nr. 033-7630725 

E-mail: info@webwinkelkeur.nl

Informatie omtrent Stichting Webwinkelkeur en het keurmerk vindt u op http://www.webwinkelkeur.nl.


Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij REMENKO partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 20 Persoonsgegevens 

1. De internetsites van REMENKO beschikken over een Privacy Statement. REMENKO zal de gegevens van de Wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. REMENKO neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. 

De waardering van www.sneeuwkettingenwinkel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 562 reviews.